8 grudnia 2018

Intencje FKSPiOS na cały rokSTYCZEŃ
INTENCJA: O zaprzestanie  handlu ludźmi i organami ludzkimi.
MODLITWA: Boże, nasz Ojcze, w naszym świecie są ludzie, którzy cierpią z powodu handlu ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi, oraz z powodu handlu organami ludzkimi. Prosimy Cię, aby odpowiedzialni za to okrucieństwo zmienili swoje postępowanie i zaprzestali krzywdzenia innych. Znajdź, Panie, drogę do ich serc. Wzmocnij i pociesz tych, których rani ta niesprawiedliwość. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

LUTY
INTENCJA: Za uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek bądź przywiązań.
MODLITWA: Boże, nasz Panie, modlimy się dziś za uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek bądź przywiązań. Prosimy Cię, aby podjęli walkę ze swoim szkodliwym i zgubnym nałogiem. Niech pomagają im rodziny i przyjaciele, lekarze, terapeuci i grupy wsparcia. Uchroń ich rodziny i bliskich przed skutkami przemocy i przestępstw. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

MARZEC
INTENCJA: Za ludzi starszych i chorych oraz tych, którzy nie mają odpowiedniej opieki socjalnej i medycznej.
MODLITWA: Boże, Ojcze nasz, Twojemu miłosierdziu polecamy ludzi starszych i chorych oraz tych, którzy nie mają odpowiedniego zabezpieczenia socjalnego i medycznego. Spraw, prosimy, aby otrzymali właściwą opiekę i aby ich potrzeby zostały zaspokojone z godnością i szacunkiem. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KWIECIEŃ
INTENCJA: O ochronę stworzeń i środowiska naturalnego. 
MODLITWA: Boże, Stworzycielu nasz, Tobie zawierzamy nasz świat, który jest domem dla wszystkich pokoleń. Spraw, prosimy, aby ludzkość uświadomiła sobie sacrum natury. Aby szanowała całe stworzenie, dążyła do rozwoju świata, nie naruszając równowagi ekologicznej, przywracała do pierwotnego stanu i odnawiała zasoby ziemi, aby uratowała przed skażeniem i zniszczeniem dostęp do czystej wody oraz środowisko życia i pracy ludzi, szczególnie  ubogich. Prosimy Cię o umocnienie wartości, które przedkładają potrzebę zachowania istnienia człowieka na Ziemi ponad czerpanie doraźnego zysku. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

MAJ
INTENCJA: Za doświadczających niesprawiedliwych warunków w pracy oraz za bezrobotnych i pozbawionych stałych dochodów.
MODLITWA: Miłosierny Boże, Ty znasz modlitwy tych, którzy doświadczają niesprawiedliwych warunków w pracy oraz problemy bezrobotnych i pozbawionych stałych dochodów. Dziś łączymy się z nimi we wspólnym wołaniu, aby ludzie nie byli upokarzani przez pozbawianie ich należnych praw i sprawiedliwych, godnych warunków pracy i wynagradzania. Prosimy, aby brak zaspokojenia podstawowych potrzeb nie zmuszał ich do działań niezgodnych z ich sumieniem. Polecamy Ci rodziny bezrobotnych, aby otrzymały wsparcie i nie cierpiały z powodu upokorzeń, krzywd i niedostatku. Pomóż odpowiedzialnym za kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, aby zapobiegali dyskryminacji, uprzedzeniom i wykorzystywaniu, którego doświadczają osoby starające się o pracę, szczególnie kobiety i niepełnosprawni. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

CZERWIEC
INTENCJA: Za ofiary przemocy w rodzinie i ze strony niegodziwego prawa.
MODLITWA: Boże, Panie nasz, ratuj tych, którzy cierpią z powodu różnych form przemocy w rodzinie i ze strony niegodziwego prawa. Pomóż tym, którzy doznają braku poczucia bezpieczeństwa w domu, tych, którzy doświadczają depresji, strachu, niepewności, obawy, gniewu i złości. Spraw, aby Duch Święty doprowadził do nawrócenia tych, którzy są winni przemocy w rodzinie. Ulecz wszystkich, którzy cierpią z powodu przemocy fizycznej i psychicznej, aby z zaufaniem otworzyli się na miłość, którą Bóg im ofiaruje. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

LIPIEC
INTENCJA: O ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
MODLITWA: Boże, Ojcze, Ty jesteś Panem życia i śmierci. Dlatego do Ciebie przychodzimy z modlitwą o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Daj wszystkim ludziom na świecie głębokie przekonanie o wartości życia ludzkiego. Niech konsekwencją tego będzie szacunek i wdzięczność. Obdarz szczególną łaską miłości, mądrości i odwagi kobiety-matki, a także lekarzy, pielęgniarki, opiekunów i ratowników medycznych oraz tych, którzy tworzą prawo chroniące życie. Spraw, aby rodzice kochali swoje dzieci, a dzieci – rodziców. Niech relacjami rodzinnymi rządzi miłość, a nie egoizm. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

SIERPIEŃ
INTENCJA: Za dzieci opuszczone, zaniedbane, wykorzystywane do ciężkiej pracy i walki zbrojnej.
MODLITWA: Ojcze, Ty masz dla człowieka czas i otwarte ramiona. Powierzamy Tobie dzieci opuszczone, zaniedbane, wykorzystywane do ciężkiej pracy i walki zbrojnej. Modlimy się dziś za dzieci opuszczone emocjonalnie, przebywające w placówkach opiekuńczych, za dzieci chore, niepełnosprawne i zaniedbane, aby zostały otoczone miłością dobrych ludzi i doświadczyły  atmosfery kochającej rodziny. Modlimy się także za rodziców, którzy lekceważą wychowanie dzieci, pozwalają na zbyt ciężką pracę dzieci albo angażują je w działania wojenne, aby otoczyli swoje dzieci należytą troską i miłością. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

WRZESIEŃ
INTENCJA: O zaprzestanie wojen i konfliktów zbrojnych oraz za migrantów politycznych.
MODLITWA: Boże, mówimy do Ciebie „Ojcze”, a tak wiele w nas uprzedzeń  i nienawiści do innych ludzi. Przynosimy dziś do Ciebie modlitwę o zaprzestanie wojen i konfliktów zbrojnych oraz za migrantów politycznych. Otwórz świat i nas na uchodźców, prześladowanych w swoich krajach. Pomóż nam zrozumieć ich dramatyczną sytuację, niepewność  i potrzeby. Spraw, byśmy uczynili łatwiejszym ich pobyt w nowym kraju poprzez edukację językową, kulturową i w zakresie tradycji. Prosimy Cię o pokój na świecie i w każdym ludzkim sercu. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PAŹDZIERNIK
INTENCJA: Za prześladowanych za wiarę i przekonania.
MODLITWA: Miłujący Boże, wiemy, że jesteś z tymi, którzy cierpią za wiarę. Prosimy Cię za więzionych, torturowanych fizycznie i psychicznie. Daj im łaskę wytrwania i świadomość, że nie zostali zapomniani. Miłosierny Boże, modlimy się za mordowanych z powodu wiary, daj pocieszenie rodzinom i tym, których kochają. Niech odczują siłę naszej modlitwy. Prosimy Cię także za prześladowców. Niech przez świadectwo wiary swoich ofiar i za przyczyną tej modlitwy zwrócą swe serca do Ciebie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

LISTOPAD
INTENCJA: Za bezdomnych i tych, którzy są pozbawieni wody, pożywienia, odzieży, mieszkania, dostępu
do edukacji i ochrony zdrowia.
MODLITWA: Boże, ulituj się nad bezdomnymi i tymi, którzy są pozbawieni wody, pożywienia, odzieży, mieszkania, dostępu do edukacji i ochrony zdrowia. Polecamy Twojemu miłosierdziu tych, którzy mieszkają w schroniskach i domach opieki z powodu braku zabezpieczenia ekonomicznego, zatrudnienia, odpowiedniego wykształcenia i dostępu do programów socjalnych, tych, którzy są zmuszeni do przebywania w obozach dla uchodźców. Niech organizacje i społeczności chrześcijańskie wspierają tworzenie prawa przyjaznego ubogim i udzielają wsparcia materialnego i duchowego wszystkim pozostającym w potrzebie. Niech wszyscy wierzący podejmują dzieła miłosierdzia i udzielają pomocy ubogim. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

GRUDZIEŃ
INTENCJA: O uczciwy handel i etyczną działalność gospodarczą. 
MODLITWA: Boże, Ty wiesz, jak wiele niesprawiedliwości i krzywdy powstaje w wyniku nieetycznej działalności gospodarczej i nieuczciwego handlu. Dlatego przychodzimy dziś do Ciebie z prośbą, aby międzynarodowe umowy handlowe zapewniały sprawiedliwe i godziwe zyski krajom rozwijającym się za eksport ich artykułów oraz pozwoliły rządzącym chronić lokalnych producentów żywności  i małe firmy poprzez subwencje i wsparcie. Prosimy, aby wszystkie międzynarodowe umowy handlowe chroniły prawa każdego kraju, stawiając dobro społeczeństwa ponad zyskiem i aby przywódcy państw, zawierając międzynarodowe umowy handlowe, szanowali prawa społeczeństwa i odpowiedzialność rządu za dobro swoich obywateli. Prosimy też o prostą uczciwość każdego sprzedającego i kupującego. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz