25 października 2020

Co naprawdę orzekł Trybunał Konstytucyjny i dlaczego agresywne bojówki atakują kościoły?


„Dym w kościołach!” Tak agresywne feministki wyznaczają kierunek dalszej walki o tzw. prawa reprodukcyjne. I choć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie wprowadziło póki co żadnych realnych zmian do polskiej rzeczywistości, od kilku dni aborcyjni aktywiści urządzają na ulicach piekło. Dziś z tym piekłem wkroczyli do kościołów. Zakłócają Msze Święte, dewastują i profanują świątynie, zapowiadają demolkę państwa. O co więc tak naprawdę chodzi?

Przewodniczący Episkopatu o decyzji Trybunału Konstytucyjnego


Z wielkim uznaniem przyjąłem dzisiejszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Życie każdego człowieka przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione przez państwo – napisał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w specjalnym Oświadczeniu. Trybunał Konstytucyjny 22 października 2020 r. uznał, że przepisy dotyczące aborcji z powodu ciężkiej wady płodu są sprzeczne z Konstytucją RP.

Arcybiskup nawiązał do słów Jana Pawła II, który nauczał, że stosunek do najsłabszych jest miarą demokracji i dobroci społeczeństwa”. Podkreślił, że każdy człowiek prawego sumienia nie może odmawiać prawa do życia komukolwiek, zwłaszcza z powodu jego choroby.

Przewodniczący Episkopatu zaapelował, by otoczyć szczególną życzliwością i rzeczywistą troską ze strony państwa, społeczeństwa i Kościoła dzieci, do których bezpośrednio odnosi się decyzja Trybunału, oraz ich rodziny.

BP KEP

Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

 


Sygn. akt K 1/20

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 października 2020 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski – sprawozdawca
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 22 października 2020 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:
art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, ze zm.) z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka,
ewentualnie – w razie nieuwzględnienia powyższego:
art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 38 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 38 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację,
oraz:
art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 38 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 2 i art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują przerywanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługują się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego,

o r z e k a:

Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Julia Przyłębska
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
 (votum separatum)
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
 (zdanie odrębne)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak


Link

9 października 2020

Światowy Program Żywnościowy laureatem Pokojowej Nagrody Nobla


Światowy Program Żywnościowy (WFP) laureatem Pokojowej Nagrody Nobla - ogłosił w piątek Norweski Komitet Noblowski. Agencja ONZ została wyróżniona za zwalczanie głodu, który jest wykorzystywany w konfliktach jako broń.

Jak podkreśliła przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego Berit Reiss-Andersen Światowy Program Żywnościowy został doceniony "za swoją pracę na rzecz zwalczania głodu i wkład w możliwość zaistnienia pokoju na obszarach objętych konfliktem".

"Pandemia koronawirusa spowodowała, że więcej ludzi głoduje. Sytuacja pogarsza się w takich krajach, jak Jemen, Kongo, Nigeria, a kombinacja choroby i głodu jest szczególnie niebezpieczna" - podkreśliła Reiss-Andersen, dodając, że "do czasu wynalezienia szczepionki żywność jest najlepszą szczepionką".

Przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego wykazała, że istnieje związek między "głodem a konfliktem zbrojnym". "Głód jest wykorzystywany jako broń" - oświadczyła Reiss-Andersen.

Tegoroczna uroczystość ogłoszenia Pokojowej Nagrody Nobla z powodu restrykcji epidemicznych odbywała się niemal przy pustej sali Instytutu Nobla w Oslo. Nieliczni zgromadzeni dziennikarze musieli zachować odstęp i zasłonić twarze maseczkami.

6 października 2020

Fratelli tutti potwierdza prawdę o ludzkiej godności


Według redaktora naczelnego miesięcznika włoskich jezuitów Aggiornamenti sociali, Papież Franciszek w swojej trzeciej encyklice odrzuca relatywizm i wzywa do dialogu opartego na prawdzie o ludzkiej godności. Dokument jest głęboko zakorzeniony w tradycji nauczania społecznego Kościoła, która uznaje dialog za jedyne narzędzie wspólnego podążania ze świadomością istniejących różnic.

Zdaniem ojca Giacomo Costy encyklika podejmuje trzy ważne kroki na drodze refleksji nad współczesnością. Najpierw stara się opisać sytuację, w której żyjemy aktualnie, następnie dokonuje głębokiej interpretacji faktów i w końcu wskazuje konkretne rozwiązania.

Wezwanie do braterstwa nie jest jedynie słownym apelem, ale jest konkretne i wymaga gestów. Punktem wyjścia dla encykliki była wiara. Nie przypadkowo właśnie przypowieść o Dobrym Samarytaninie stawia nas w perspektywie pozwalającej dojrzeć godność każdego człowieka oraz zadanie wsparcia i troski o każdą osobę.

„Politycy powinni raczej podejmować odpowiedzialność za budowanie ludu, w którym każdy odnajdzie swoje miejsce, będzie dowartościowany. W tym kontekście szczególnie ważnym jest słowo „lud”, które Papież pogłębił już w innych swoich tekstach. To z pewnością słowo klucz w tym obszarze, słowo wyprowadzające z dwuznaczności, o której Papież mówi na początku tego rozdziału – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Costa. - Tworzyć lud to nie to samo, co uprawiać populizm. Populistą jest ten, kto wykorzystuje lud jedynie, aby otrzymać od niego aprobatę dla swoich poczynań, podczas gdy działanie na rzecz ludu opiera się na miłości, która buduje relacje braterstwa. Ona cechuje tego, kto oddaje się służbie budowania ludu, w którym godność każdego jest szanowana, we wspólnocie, w której ludzie nie są jedynie udziałowcami, zebranymi razem dla osiągnięcia korzyści, ale są naprawdę braćmi i siostrami.“